Als gevolg van het verloop van de termijn van de huidige voorzitter is Avanti op zoek naar een Bestuursvoorzitter

In de samenstelling  van het bestuur streven we naar een goede afspiegeling van de Almeerse bevolking.

Algemene informatie over Stichting Avanti
Avanti, Platform Diversiteit Almere, is een kleine en flexibele organisatie. Avanti organiseert debatten en symposia voor Almeerse organisaties, inwoners van Almere, professionals, bedrijven en instellingen met een publieke taak. De rode draad in het beleid en werk van Avanti is diversiteit. Avanti speelt in op de actualiteit, maakt maatschappelijke vraagstukken rondom diversiteit zichtbaar, luistert en analyseert, bemiddelt in oplossingen of zoekt naar een passende vertaling. Een kerntaak van Avanti is kennis vergaren, het verwerken tot advies en het gericht verspreiden van de resultaten.  De programmaleider en projectondersteuner werken op ZZP basis  en overige inhoudelijk deskundigen werken of op vrijwillige basis of op contractbasis voor specifieke projecten of activiteiten van Avanti.

Profielschets bestuur Stichting Avanti
Stichting Avanti kent een organisatiemodel met een bestuur en een programmaleider. Het bestuur van Avanti acteert als een bestuur op afstand, dat wil zeggen dat er een helder onderscheid is tussen taken en bevoegdheden van het bestuur en de programmaleider. Het bestuur is eindverantwoordelijk  voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleidsplan en opdrachtgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met de overheid, relevante (maatschappelijke) organisaties en wetenschappelijke instituten. Ook het volgen van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen zowel in Almere als landelijk en het vertalen van deze ontwikkelingen naar nieuw beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het bestuur stelt in samenwerking met de programmaleider het beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij, en fungeert als klankbord voor de programmaleider. Het bestuur bestaat uit 5 personen en vergadert 3-5 keer per jaar. Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, fondsen werving, governance, overheid, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, diversiteit.

Profiel Bestuursvoorzitter
De voorzitter van het bestuur
–       is maatschappelijk betrokken en ondernemend
–       bezit bewezen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bijvoorbeeld als manager of eerder voorzitterschap
–       heeft een sterke affiniteit met de missie en visie van Avanti en onderschrijft de doelstellingen van Avanti
–       heeft kennis en bestuurlijke ervaring met good governance
–       heeft kennis van en/of inzicht in de ontwikkelingen op diversiteitsgebied of binnen het werkveld van Avanti en is in staat deze ontwikkelingen te vertalen naar nieuw beleid
–       kan de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken binnen het bestuur bewaken;
–       heeft een voor Avanti breed en belangrijk (lokaal en/of regionaal) netwerk (maatschappelijk, bestuurlijk, politiek, bedrijfsleven) en weet dit verder te ontwikkelen
–       kan een goede balans vinden tussen besturen op afstand, inhoudelijk betrokken zijn bij onderwerpen en besturen op resultaten
–       beschikt over goede representatieve en communicatieve vaardigheden;
–       is bereid en heeft de gelegenheid om voldoende tijd te besteden aan bestuursvergaderingen en deelname aan activiteiten van Avanti
–       is woonachtig in Almere
–       heeft geen belangenverstrengelingen met andere functies/baan, is niet actief bij de gemeenteraad of bij een politieke partij

Taken Bestuursvoorzitter
De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de volgende taken:
–       Aansturen en coördineren van het bestuur van Avanti
–       Voorzitten van de bestuursvergaderingen
–       Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het beleidsplan van de stichting. Is in dit kader een klankbord voor de programmaleider en is in staat om op basis van zijn/haar specifieke deskundigheid het bestuur en de programmaleider van inhoudelijke adviezen te voorzien
–       Samen met de programmaleider en andere bestuursleden, vervullen van een ambassadeursfunctie voor Avanti
–       Verbinden en zorgen voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
–       Zorgen voor een goede taakverdeling binnen het bestuur en onderlinge vervanging
–       Zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen

Vergoeding
De functie van bestuursvoorzitter betreft een onbezoldigde functie.

Procedure
De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden met enkele bestuursleden en de programmaleider. De door de commissie geselecteerde kandidaat wordt ter benoeming voorgedragen aan het voltallig bestuur.

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om uw belangstelling kenbaar te maken.
Stuurt u daartoe een e-mail naar info@avanti-almere.nl of een brief naar:

Stichting Avanti
Gebouw de Voetnoot, kamer 3.13
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere